Dzień Solidarności i Wolności

Święto państwowe obchodzone 31 sierpnia

Dzień Solidarności - 31 Sierpnia

Dzień Solidarności

Dzień Solidarności (pełna nazwa: Dzień Solidarności i Wolności) to polskie święto państwowe obchodzone od roku 2005. Święto to obchodzone jest w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku.

Dzień Solidarności i Wolności. Logo 'Solidarność'


Porozumienia Sierpniowe

Porozumienia kończące strajki sierpniowe w 1980 roku, zawarte przez ówczesny rząd PRL z komitetami strajkowymi w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia), w Jastrzębiu-Zdroju (3 września), w Hucie Katowice (11 września). W imieniu komitetów strajkowych porozumienia sygnowali: Marian Jurczyk (Szczecin), Lech Wałęsa (Gdańsk), Jarosław Sienkiewicz (Jastrżębie-Zdrój), Zbigniew Kupisiewicz (Huta Katowice). Z ramienia PZPR porozumienia sierpniowe sygnowali: Kazimierz Barcikowski (Szczecin), Mieczysław Jagielski (Gdańsk), Aleksander Kopeć (Jastrzębie-Zdrój), Franciszek Kaim (Huta Katowice).

NSZZ Solidarność

Dzięki podpisaniu Porozumień Sierpniowych możliwym stało się zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany w dniu 10 listopada 1980 roku przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

W celu upamiętnienia 25. rocznicy historyczniego zrywu Polaków do wolności, uchwala się, co następuje:
 1. Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Solidarności i Wolności
 2. Dzień Solidarności i Wolności jest świętem państwowym
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1295


Lista 21 postulatów z 17 sierpnia 1980

Lista 21 poniższych postulatów została wpisana przez UNESCO w 2003 roku na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata – (UNESCO - Pamięć Świata).

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
 4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  c) znieść represje za przekonania.
 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
 8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
 11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
 13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
 20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Informacje Dodatkowe
Dzień Solidarności i Wolności wypada co roku w tym samym dniu - 31 sierpnia

Zobacz, w jakim dniu tygodnia wypada Dzień Solidarności i Wolności w latach 2018-2028
RokDzień
2018Piątek
2019Sobota
2020Poniedziałek
2021Wtorek
2022Środa
2023Czwartek
2024Sobota
2025Niedziela
2026Poniedziałek
2027Wtorek
2028Czwartek
W ten sam dzień, w którym obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności, w 2023 wypada także:
 • Brak Świąt
Zobacz wiecej na temat dnia 31 sierpnia (imieniny, święta, faza księżyca, długość dnia, wschód i zachód słońca, ...)
Imieniny Obchodzą:
Dzisiaj, 2 października
Denis, Dionizy, Teofil, Leodegar, Stanimir
Jutro, 3 października
Eustachy, Gerard, Heliodor, Józefa, Kandyd, Teresa, Ewald, Ewalda, Sierosław
Pojutrze, 4 października
Franciszek, Konrad, Rozalia, Manfred, Manfreda
Wczoraj, 1 października
Jan, Danuta, Benigna, Igor, Cieszysław, Remigiusz
🎁
Szukasz Prezentu dla ...?
Podpowiadamy Pomysły